Our Gallery

Contact Info

Handrail Brackets

AISI 304 – AISI 316

Mirror or Satin

DM-100 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 X 1,536
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 X 1,536
Ø 42-48-51-60Ø 40 X 1,542
Ø 42-48-51-60Ø 42 X 1,542
Ø 51-60Ø 51 X 1,542
Ø 60Ø 60 X 1,545

DM-200 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 x 1,546
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 x 1,546
Ø 42-48-51-60Ø 40 x 1,546
Ø 42-48-51-60Ø 42 x 1,546
Ø 48-51-60Ø 48 x 1,546
Ø 51-60Ø 51 x 1,546
Ø 60Ø 60 x 1,553

DM-300 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 51Ø 32 x 1,549
Ø 51Ø 38 x 1,549
Ø 51Ø 40 x 1,549
Ø 51Ø 42 x 1,549
Ø 51Ø 51 x 1,549

DM-400 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 x 1,565
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 x 1,565
Ø 42-48-51-60Ø 40 x 1,565
Ø 42-48-51-60Ø 42 x 1,565
Ø 51-60Ø 51 x 1,565
Ø 51-60Ø 60 x 1,565

DM-500 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Profile Diameters ( B )
Ø 32-38-42-48-51-6030x30x1,5

DM-600 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Profile Diameters ( B )
Ø 5130x30x1,5

DM-700 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 38-42-48-51-6030X30X1,536
40X40X1,536
50X50X1,536

DM-800 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 5130X30X1,555
40X40X1,555
50X50X1,555

DM-900 Handrail Bracket

Handrail Daimeters ( A )Post Diameters ( B )
Ø 51Ø 32X1,5
Ø 51Ø 38X1,5
Ø 51Ø 42X1,5

DM-1000 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 51Ø 32X1,550
Ø 51Ø 38X1,550
Ø 51Ø 42X1,550

DM-1100 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 25 X 1,5
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 X 1,5
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 X 1,5
Ø 42-48-51-60Ø 42 X 1,5
Ø 51-60Ø 51 X 1,5

DM-1200 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 X 1,565
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 X 1,565
Ø 42-48-51-60Ø 40 X 1,565
Ø 42-48-51-60Ø 42 X 1,565
Ø 51-60Ø 51 X 1,565
Ø 51-60Ø 60 X 1,565

DM-1400 Handrail Bracket

DM-1400 Handrail Bracket


Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 X 1,5
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 X 1,5
Ø 42-48-51-60Ø 42 X 1,5
Ø 42-48-51-60Ø 42 X 2
Ø 51-60Ø 51 X 1,5

DM-1500 Handrail Bracket

Post Diameters ( A )
Ø 32 x 1,5
Ø 38 x 1,5
Ø 42 x 1,5
Ø 42 x 2
Ø 51 x 1,5

DMA-200 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 x 1,546
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 x 1,546
Ø 42-48-51-60Ø 40 x 1,546
Ø 42-48-51-60Ø 42 x 1,546
Ø 48-51-60Ø 48 x 1,546
Ø 51-60Ø 51 x 1,546
Ø 60Ø 60 x 1,553

DMA-400 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 x 1,565
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 x 1,565
Ø 42-48-51-60Ø 40 x 1,565
Ø 42-48-51-60Ø 42 x 1,565
Ø 51-60Ø 51 x 1,565
Ø 51-60Ø 60 x 1,565

DMA-1200 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 X 1,560
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 X 1,560
Ø 42-48-51-60Ø 40 X 1,560
Ø 42-48-51-60Ø 42 X 1,560
Ø 51-60Ø 51 X 1,560
Ø 60Ø 60 X 1,560

DMA-1300 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32
Ø 38-42-48-51-60Ø 38
Ø 42-48-51-60Ø 42

DMK-01 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )
Ø 42-48-51-6030 x 30 x 1,5

DMK-02 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 42-48-51-6030X30X1,546
40X40X1,546
50X50X1,546

DMKA-01 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )
Ø 42-48-51-6030 x 30 x 1,5

DMKA-02 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 42-48-51-6030X30X1,546
40X40X1,546
50X50X1,546

DM-LM Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Plate Thickness ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-605 mm37
10 mm37

DM-LMA Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Plate Thickness ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-605 mm37
10 mm37

DMTK-100 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 32-38-42-48-51-60Ø 32 X 1,536
Ø 38-42-48-51-60Ø 38 X 1,537
Ø 42-48-51-60Ø 40 X 1,538
Ø 42-48-51-60Ø 42 X 1,538
Ø 48-51-60Ø 48 X 1,538
Ø 51-60Ø 51 X 1,539
Ø 60Ø 60 X 1,539

DMTK-300 Handrail Bracket

Handrail Diameters ( A )Post Diameters ( B )( C )
Ø 51Ø 32 x 1,550
Ø 51Ø 38 x 1,550
Ø 51Ø 40 x 1,550
Ø 51Ø 42 x 1,550
Ø 51Ø 48 x 1,550
Ø 51Ø 48 x 1,550